Norsk flagg.jpg

BROSJYRER

UTFYLLENDE INFORMASJON

Her har vi lagt ut diverse dokumenter som brosjyrer og sikkerhetsdatablad for de mest vanlige type skjøter, loophylser, avspenninger og tilbehør.


Annen armatur for spesielle linetyper kan utvikles, sertifiseres og leveres etter behov.

VAREKATALOGER

Katalogblad for de mest vanlige type skjøter, loophylser, avspenninger og tilbehør. Annen armatur for spesielle linetyper kan utvikles, sertifiseres og leveres etter behov.

GENERELL TEKNISK INFORMASJON

Både armaturene og kassene er merket med type og produksjonsår. Kassene er godkjent for transport og lagring av eksplosjonsarmatur.

BESTILLINGSRUTINER

Ved bestilling oppgis katalognr. og tilsvarende linetyper. Pris oppgis ved henvendelse.

LEVERINGSBETINGELSER
Leveringsbetingelser: Ex Works
Emballasje: godkjente kasser inklusive - paller eksklusive
Betalingsbetingelser: Netto pr. 30 dg.
Alle priser oppgis i NOK og eks.mva.

VIKTIG
Følg montasjeinstruks som medfølger i kassene, dette gjelder generell montasjeinstruks og eventuelle spesialinstrukser.

British flag.jpg

BROCHURES

SUPPLEMENTARY INFORMATION

Here we have published various documents such as brochures and safety data sheets for the most common types of joints, jumper terminals, tension joints and accessories.

 

Other luminaires for special line types can be developed, certified and delivered as needed.

PRODUCT CATALOG

Catalog sheets for the most common types of joints, loop sleeves, tensioners and accessories. Other luminaires for special line types can be developed, certified and delivered as needed.

GENERAL TECHNICAL INFORMATION

Both the luminaires and the boxes are marked with type and year of manufacture. The boxes are approved for transport and storage of explosive fittings.

PRODUCT ORDER PROCEDURES

When ordering, please state catalog number and corresponding line types. Price quote on inquiry.

TERMS OF DELIVERY
Terms of Delivery: Ex Works
Packaging: approved boxes included - pallets exclusive
Payment terms: 30 days.

All prices are quoted in NOK and VAT exclusive.

IMPORTANT

Follow the mounting instructions included in the boxes, this applies to general mounting instructions and any special instructions.

 
Name
Last updated
Views
Favorites
Contributors
British flag.jpg
Norsk flagg.jpg